Junij 2024
maj 2024
april 2024
marec 2024
februar 2024
januar 2024
december 2023
november 2023
oktober 2023
september 2023

katalog alergenov

  ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE

 

Šolska kuhinja učencem nudi štiri obroke dnevno: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Šola mora učencem zagotoviti en obrok dnevno, zaradi potreb učencev pa nudi štiri obroke dnevno. Vsi obroki so sveže pripravljeni in v skladu z normativi in smernicami zdravega prehranjevanja. Odgovorna oseba za pravilno sestavo jedilnikov in vodenje HACCP sistema v šolski kuhinji ter spremljajoče vzgojno-izobraževalne dejavnosti in vodenje projektov na področju šolske prehrane je vodja šolske prehrane Ana Gril. Uporabniki se z vprašanji v zvezi s šolsko prehrano lahko obračajo nanjo na elektronski naslov: ana.gril@osobrinzi.si ali na telefon: 01/893 92 59.

Za ustrezno izvajanje HACCP sistema v šolski kuhinji so odgovorni vsi zaposleni v šolski kuhinji.

Če ima učenec predpisano dietno prehrano, mora vodji šolske prehrane predložiti zdravniško potrdilo s predpisano dieto. Potrdila, ki niso trajna, je potrebno po preteku veljavnosti obnavljati.

Izvajanje šolske prehrane ureja PRAVILNIK ŠOLSKE PREHRANE.

Čas razdelitve posameznih obrokov:
• Zajtrk: do 6.45 do 7.15
• Malica za učence od 1. do 9. razreda: od 9.05 do 9.25
• Kosilo na matični šoli: od 12.00 do 13.30
• Popoldanska malica: v času popoldanskega varstva

 

Pravila vedenja v šolski v jedilnici:

–  učenci v jedilnico vstopajo v copatih,

–  šolske torbe odložijo in lepo zložijo v avli, na rumeni podlagi,

–  v tišini in v miru počakajo pred vrati v jedilnico ter vstopajo v manjših skupinah, tako da pred razdelilnim pultom stoji približno deset učencev,

–  pred odhodom na kosilo, naj si učenci umijejo roke,

–  pri kosilu poskrbijo za kulturno prehranjevanje,

–  ko učenci pojedo kosilo, sami ustrezno ločijo ostanke hrane, papirnate serviete, pribor, krožnike in pladenj,

–  pomoč v kuhinji izvajajo učenci 7. in 8. razredov ter učenci podaljšanega bivanja, ki izrazijo to željo.

 

Popoldansko malico učenci podaljšanega bivanja odnesejo v učilnice. Tam jo pod vodstvom učitelja podaljšanega bivanja razdelijo in pojedo. Poskrbijo tudi za prazno in uporabljeno posodo, ter jo do 14.30 ure vrnejo v kuhinjo.

 

PRIJAVE IN ODJAVE PREHRANE

Prijave na prehrano se po Zakonu o šolski prehrani urejajo pisno, praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom na predpisanem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani šole.

Oddano prijavo lahko starši na predpisanem obrazcu kadarkoli prekličejo.

Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 8. ure. Nepravočasna odjava subvencionirane malice pomeni za starše plačilo polne cene malice (1,10 €). Ne glede na določila v prejšnjem odstavku ima učenec, ki ga starši zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne morejo pravočasno odjaviti oziroma ne more prevzeti obroka, pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti. Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

Posamezni obrok lahko starši odjavijo ali prijavijo z obvestilom:

po e-pošti na naslov prehrana.osobrinzi@gmail.com ali

po telefonu na številko: 01 893 92 52 (knjigovodja) ali tajniku VIZ na številko: 01 893 92 50.

 

CENA IN PLAČILO ŠOLSKE PREHRANE

V lanskem šolskem letu je bil, po uporabi metodologije za vodenje stroškov šolske kuhinje in pripravo kalkulacije cen obrokov, oblikovan nov cenik šolske prehrane. Cenik je bil potrjen na 10. redni seji sveta šola z dne 16. 5. 2023 z veljavnost 1. 5. 2023.

Cena šolske malice, določena s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v šolskem letu 2023/2024 znaša 1,10 €.

Cenik šolske prehrane v šolskem letu 2023/2024 za učence:

  • Zajtrk 0,56 €
  • Malica 1,10 €
  • Kosilo
  1. triletje 2,62 €
  2. triletje 3,18 €
  3. triletje 3,44 €
  • Popoldanska malica 0,61€

Šolsko prehrano starši plačujejo na račun šole s položnico, ki jim jo šola posreduje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Rok plačila je 18. dan v mesecu. V kolikor starši ne plačajo stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se vroči staršem obvestilo in opomin.

Šolsko prehrano starši plačujejo s položnicami ali preko trajnika. Dvakrat letno (predvidoma januarja in avgusta) šola za dolžnike, ki niso plačali prehrane niti po treh opominih, sproži postopek plačila preko sodišča.

 

Prepoved prinašanja hrane

V šolo je prepovedano prinašanje kakršne koli hrane (dodatni obroki, prigrizki, rojstni dnevi…). Na šoli imamo namreč kar nekaj učencev s hudimi alergijami in vsaka nenadzorovana prisotnost alergenov (tudi v zraku) lahko povzroči življenjsko ogrožujoča stanja.

 

1. ZAKON O ŠOLSKI PREHRANI

2. PRAVILNIK ŠOLSKE PREHRANE

3. PRIJAVNICA NA ŠOLSKO PREHRANO

4. POGODBA O NUDENJU PREHRAMBENIH OBROKOV

5. SHEMA ŠOLSKEGA SADJA 

6. JEDILNIKI – centralna šola in Livold / Kočevska Reka (so objavljeni na vrhu)

7. Snovi, ki povzročajo alergije

8. ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE TER SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE MALICE IN KOSILA

9. Sprememba zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

 

10. UVELJAVLJANJE PRAVICE DO SUBVENCIJE ŠOLSKE PREHRANE

POMEMBNA INFORMACIJA
Starše opozarjamo na 2. odstavek 141. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ:

141. člen
(subvencioniranje cene malice)

(1) Ne glede na prvi odstavek 25. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se od 1. septembra 2012 dodatna subvencija v višini 1/6 cene malice ukinja.
(2) Ne glede na določbe Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/10) je od 1. septembra 2012 do splošne subvencije upravičen samo tisti učenec oziroma dijak, ki mu je priznana pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice, in sicer od dneva, ko mu je pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice priznana.

V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) starši uveljavljajo pravico do subvencionirane malice na pristojnem Centru za socialno delo in ne več na šoli z vlogo, ki jo najdete na naslednji povezavi: Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

(Skupno 34.967 obiskov, današnjih obiskov 2)