ORGANIZIRANOST UČENCEV

 

Učenci so organizirani v oddelčno skupnost, ki jo zastopajo: predsednik, namestnik predsednika in blagajnik, športni referent in referenti za področja, ki jih začasno ali stalno oblikuje oddelčna skupnost učencev na predlog razrednika.

Predsednik zastopa oddelčno skupnost, sodeluje pri reševanju vzgojne in učne problematike, s svojim zgledom pozitivno vpliva na oddelek. Sodeluje pri oblikovanju   in izbiri vzgojnih ukrepov in postopkov ter pohval, priznanj in nagrad.

Namestnik predsednika zamenjuje predsednika v njegovi odsotnosti.

Blagajnik zbira sredstva ob posameznih dejavnostih.

Športni referent (dečki/deklice) sodeluje pri oblikovanju športnih ekip in predlogih za športnika leta.

Oddelčna skupnost predlaga posameznike za priznanja, pohvale in nagrade.

Vsi našteti predstavniki oddelčne skupnosti učencev izvajajo poleg zgoraj napisanih nalog še vse druge, ki jim jih lahko določi razrednik ali skupnost učencev šole.

 

Skupnost učencev šole združuje vse oddelčne skupnosti. Skrbi za uveljavljanje pravic in interesov vseh učencev. Vsaka oddelčna skupnost je zastopana z dvema izvoljenima predstavnikoma.

 

Naloge skupnosti učencev:

  • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, ekskurzij, interesnih dejavnosti;
  • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja razrednika, ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve;
  • sodeluje pri oblikovanju in izrekanju vzgojnih ukrepov in postopkov pri morebitnih kršitvah;
  • sodeluje pri oblikovanju kriterijev za upravičenost do pohval, priznanj in nagrad;
  • načrtuje in organizira skupne akcije;
  • predlaga izboljšave bivalnega okolja (čistilne akcije, zbiranje odpadkov);
  • oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem;
  • spodbuja oddelčne skupnosti za različna tekmovanja;
  • spremlja in spodbuja posebne dosežke učencev in jih objavi po šolskem radiu;
  • sodeluje v otroškem parlamentu (na občinski in regionalni ravni).

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Predstavnike voli skupnost učencev glede na število oddelkov na šoli. Šolski parlament se skliče vsaj dvakrat letno. Svoje ugotovitve, predloge, pripombe člani parlamenta posredujejo ravnatelju in svetu šole.

 

Tema otroškega parlamenta v šol. letu 2021/22 je: 

 

Mentorica skupnosti učencev in šolskega parlamenta je Petra Poje, šolska pedagoginja

Kaj je otroški parlament.

Zapisniki sestankov:

(Skupno 1.427 obiskov, današnjih obiskov 1)