Kdo so otroci s posebnimi potrebami?

 Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so to:

– otroci z motnjami v duševnem razvoju,

– gluhi in naglušni otroci,

– slepi in slabovidni otroci,

– otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,

– gibalno ovirani otroci,

– otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,

– dolgotrajno bolni otroci in

– otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Med otroke s posebnimi potrebami uvrščamo tudi učence s težjimi in najtežjimi specifičnimi učnimi težavami, imenovanimi tudi “otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja”.

V devetletni program OŠ se v skladu z zakonom vključujejo tisti učenci s posebnimi potrebami, ki lahko glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja oz. ovire dosegajo standarde osnovnošolskega programa ob ustrezni prilagoditvi organizacije, načina preverjanja znanja, napredovanja in časovne razporeditve pouka, ter ob dodatni strokovni pomoči.

 

Postopek usmerjanja

Zahtevo za začetek postopka usmerjanja vložite starši oziroma zakoniti zastopniki otroka na predpisanem obrazcu. Uvedbo postopka lahko predlagajo tudi vrtec, šola, zdravstveni, socialni ali drug zavod, če menijo, da je usmeritev potrebna, o čemer pa vas morajo obvestiti. O predlogu odloča Zavod RS za šolstvo, ki na osnovi dokumentacije in razgovora ugotavlja ali je uvedba postopka usmerjanja potrebna ali ne.

Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zahtevo za uvedbo postopka, strokovno dokumentacijo, ki jo je mogoče pridobiti na podlagi že opravljenih obravnav otroka, in poročilo vrtca, šole ali zavoda, ki ga otrok obiskuje. Kot strokovna dokumentacija štejejo: pedagoška, defektološka, socialna, psihološka, medicinska in druga poročila. Strokovno dokumentacijo pridobi Zavod RS za šolstvo, ki vodi postopek, lahko pa jo predložite tudi vi, v kolikor z njo razpolagate.

Na osnovi strokovnega mnenja komisije izda Zavod RS za šolstvo odločbo o usmeritvi vašega otroka s posebnimi potrebami v program vzgoje in izobraževanja ali pa se z odločbo ugotovi, da usmeritev ni potrebna. V odločbi so opredeljeni program vzgoje in izobraževanja, vrtec, šola ali zavod, morebiten prevoz ter datum vključitve, po potrebi pa še morebitna dodatna strokovna pomoč, prilagoditve opreme in prostora, dodelitev spremljevalca ter druge pravice.

Zoper odločbo o usmeritvi lahko v 15 dneh vložite pritožbo in sicer pisno ali ustno na Območni enoti Zavoda RS za šolstvo. Če se na odločbo niste pritožili, ste otroka dolžni vključiti v program in ustanovo v katero je usmerjen z odločbo. Prav tako je tudi šola oz. zavod dolžna sprejeti vašega otroka, če je z odločbo tako določeno. Šola oz. zavod je dolžna v tridesetih dneh po sprejemu otroka, pripraviti individualiziran program vzgoje in izobraževanja – IP. Pri pripravi le-tega lahko sodelujete tudi vi. Z individualiziranim programom se natančno določijo oblike dela z otrokom na posameznih vzgojnih področjih, pri posameznih predmetih oz. predmetnih področjih, način izvajanja dodatne strokovne pomoči, potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, morebitno prehajanje med programi ipd. ter spremljanje otrokovega razvoja in napredka, ki omogoča sprotno prilagajanje individualiziranega programa.

Programi

Komisija ugotavlja kakšne so posebne potrebe otroka ter se nato odloči o tem, katere oblike pomoči, katera zahtevnost izobraževanja in katera ustanova, bi bili za vašega otroka najbolj primerni. Možnosti so naslednje:

– Otrok bo vključen v program OŠ s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v redni osnovni šoli
– Otrok bo vključen v prilagojene izobraževalne programe osnovne šole s prilagojenim programom
– Otrok bo vključen v posebne programe vzgoje in izobraževanja osnovne šole s prilagojenim programom
– Otrok bo vključen v vzgojni program (namenjen je predvsem otrokom z čustvenimi in vedenjskimi motnjami)
– Otrok je lahko glede na posebne potrebe vključen v ustanovo, ki dela po posebnih programih, ki so specializirani za posamezne vrste invalidnosti (npr. Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik, Center za usposabljanje invalidnih otrok Vipava, Zavod za gluhe in naglušne, Center za sluh in govor, Zavod za slepo in slabovidno mladino,…)

Več o usmerjenju lahko preberete na spletnih straneh Zavoda za šolstvo:

http://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp

Kontakt

Zavod RS za šolstvo
Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
Privoz 11
1000 LJUBLJANA

tel.: 01/241 19 50, 01/241 19 51 (vsak torek, sredo in petek od 9. do 12. ure)

Če starši menite, da vaš otrok spada med eno od zgoraj navedenih skupin oz. niste povsem prepričani, veste pa da ima nekatere znake, pridite v šolo k šolski svetovalni delavki, katera vam bo svetovala o nadaljnjih postopkih.

Koordinatorica na šoli: Irena Lavrič Bambič, šolska psihologinja

 

Dodatna strokovna pomoč

Dodatno strokovno pomoč izvajajo specialne pedagoginje, logopedinja, pedagoginja in psihologinja ter učitelji posameznih predmetnih področij.

Dodatno strokovno pomoč nudimo učencem, ki so bili po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, usmerjeni v program OŠ s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v redni osnovni šoli, kot otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci in otroci z motnjami vedenja in osebnosti.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja v času pouka, v dogovoru z učencem in starši tudi v času izven pouka. Dodatna strokovna pomoč se izvaja v posebni skupini glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir oziroma motenj v oddelku ali izven oddelka, lahko pa tudi individualno v oddelku ali izven oddelka. Pri izvajanju dodatne strokovne pomoči in uresničevanju individualnega programa sodelujejo tudi starši, skrbniki oz. rejniki.

Število ur dodatne strokovne pomoči je določeno z odločbo o usmeritvi in se giblje od 1 ure do 5-ih ur tedensko.

V odločbi se določi:

– program vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok usmerja,
– šolo, v katero se otrok vključi,
– datum vključitve v šolo.

po potrebi pa tudi:

– obseg, način in vrsto ter izvajalca dodatne strokovne pomoči,
– pripomočke, prostor in opremo ter druge pogoje, ki morajo biti zagotovljeni za vzgojo in izobraževanje,
– občasnega ali stalnega spremljevalca za fizično pomoč gibalno oviranemu otroku,
– rok preverjanja ustreznosti usmeritve in
– druge pravice, ki izhajajo iz tega zakona in zakonov s področja vzgoje in izobraževanja.

Koordinatorica na šoli: Irena Lavrič Bambič, šolska psihologinja